Fashion One Thailand Career

CAREER - ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Fashion One Co., Ltd. เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ HUGO BOSS และ 

A BATHING APE ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจร่วมงาน

ตำแหน่ง:

  • พนักงานขาย / พนักงานขายอาวุโส

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก:

  • ขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด

  • นำเสนอสินค้า รวมถึงให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า

คุณสมบัติ:

  • รักงานบริการ

  • บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์

  • หากสนใจด้านเสื้อผ้าแฟชั่น หรือประสบการณ์ขายเสื้อผ้าแฟชั่นหรืองานบริการอื่นๆมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

หากท่านใดสนใจ โปรดส่งใบสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายมาที่

บริษัท แฟชั่น วัน จำกัด

ชั้น 28 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอ๊ท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2264 5811 / 0 2252 1326 ต่อ 22

อีเมล์ ussanee@kwangsia.com

25 กันยายน 2018